Logowanie

Strona główna

Regulamin

Regulamin korzystania z witryny internetowej www.sztuka-sprzedazy.pl wyposażonej w platformę e-learningową:

 

Podstawowe definicje:

1.  Platforma e-learning / Platforma – system informatyczny, zawierający wirtualną platformę szkoleniową, mający możliwość udostępniania płatnych i bezpłatnych szkoleń i zasobów przez Właściciela, w formacie przeznaczonym do publikowania informacji w sieci Internet, który pobierany będzie z określonego dysku lokalnego komputera bądź serwera internetowego i interpretowany po stronie Użytkownika internetu za pomocą przeglądarki internetowej.

2. Witryna internetowa / Witryna - zestaw stron internetowych i innych dokumentów oraz platforma e-learning, udostępnianych w sieci Internet, z adresu domenowegowww.sztuka-sprzedazy.pl.

3. Właścicielem witryny jest SZTUKA SPRZEDAŻY Szkolenia i Doradztwo Agata Słowińka, ul. Szkolna 102c/10, 09-100 Płońsk, NIP 7752360236 , REGON 100378735.

4. Użytkownik Klient / Zleceniodawca – osoba, która korzysta bezpłatnie lub wykupiła dostęp do płatnych szkoleń na platformie dla siebie lub/oraz dla Użytkownika Kursanta lub Użytkowników Kursantów.

5. Użytkownik Kursant – osoba, która uzyskała od Użytkownika Klienta dostęp do szkoleń na platformie.

6. Szkolenie / Kurs / E-szkolenie – płatne lub bezpłatne szkolenie e-learning,  wyłącznie własnością SZTUKA SPRZEDAŻY, udostępnione Użytkownikowi Kursantowi za pośrednictwem platformy

7. Zaświadczenie / Certyfikat – pisemny dokument w formie papierowej, wystawiany imiennie Użytkownikowi Kursantowi w wyniku ukończenia przez niego szkolenia oraz uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego.

8. Zasób – materiały o charakterze informacyjnym, udostępniane pod adresem internetowym www.sztuka-sprzedazy.pl.

9. Rejestracja Użytkownika – dobrowolne wypełnienie wymaganych pól w formularzu „Twoje Zamówienie” lub/oraz w formularzu "Moje konto", w witrynie www.sztuka-sprzedazy.pl, oznaczonych symbolem „*”.

10. Konto Użytkownika / Konto - część serwisu www.sztuka-sprzedazy.pl, dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych w www.sztuka-sprzedazy.pl.

11. Usługa – świadczona Użytkownikowi przez SZTUKA SPRZEDAŻY odpłatana lub nie odpłatna usługa mająca związek z funkcjonowaniem witryny www.sztuka-sprzedazy.pl.

12. PayU S.A. - PayU   Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Poznaniu,  przy  ul.  Grunwaldziej  182, wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań  –  Nowe  Miasto  i  Wilda  w Poznaniu,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod numerem  KRS  0000274399,  numer  NIP  7792308495,  REGON  300523444, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1.

Witryna www.sztuka-sprzedazy.pl obsługiwana jest przez firmę SZTUKA SPRZEDAŻY Szkolenia i Doradztwo Agata Słowińka, ul. Wieczorków 102c/10, 09-100 Płońsk, NIP 7752360236 , REGON 100378735.

 

§2.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z witryny, w tym z jej zasobów oraz szkoleń, za pośrednictwem publicznej sieci Internet i witryny funkcjonującej pod adresem internetowym www.sztuka-sprzedazy.pl, będących własnością SZTUKA SPRZEDAŻY.

 

§3.

1. Zarejestrowanie konta, a także korzystanie z usług świadczonych za pomocą witryny www.sztuka-sprzedazy.pl przez Użytkownika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez SZTUKA SPRZEDAŻY wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówionych usług i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa. Użytkownik ma prawo wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

2. SZTUKA SPRZEDAŻY jako administrator danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.

3. Użytkownik, podając dane osobowe, czyni to zupełnie dobrowolnie. SZTUKA SPRZEDAŻY zastrzega sobie prawo do zaniechania świadczenia oferowanych Usług w przypadku nie podania przez Użytkownika określonych danych osobowych, wymaganych w celu świadczenia tychże usług.

 

§4.

Użytkownik, dokonując zamówienia Usługi za pośrednictwem witryny www.sztuka-sprzedazy.pl potwierdza, że:
1. zapoznał się z jej opisem,

2. zna warunki oraz regulamin świadczenia usług elektronicznych przez SZTUKA SPRZEDAŻY,

3. akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

 

Rozdział 2.

Usługi oferowane poprzez witrynę www.sztuka-sprzedazy.pl

§5.

1. Usługi oferowane za pośrednictwem www.sztuka-sprzedazy.pl mogą być płatne lub bezpłatne

2. SZTUKA SPRZEDAŻY, poprzez witrynę www.sztuka-sprzedazy.pl, świadczy usługi polegające na umożliwieniu korzystania przez Użytkowników z następujących usług, dostępnych drogą elektroniczną:

- E-szkolenia (zwane także szkolenia e-learning)

§6.

1. Usługą płatną jest:

- E-szkolenia, dla których SZTUKA SPRZEDAŻY wskazała, że są płatne np. poprzez podanie za nie ceny.

2. Usługą bezpłatną jest:

- dostęp do treści wyświetlanych poprzez witrynę www.sztuka-sprzedazy.pl, dla których SZTUKA SPRZEDAŻY nie określiła, że są płatne (np. poprzez podanie za nie ceny).

§7.

1. Użytkownik uzyskuje dostęp do usług płatnych witryny www.sztuka-sprzedazy.pl poprzez zarejestrowanie swojego profilu i zakup E-szkolenia.

2. SZTUKA SPRZEDAŻY zastrzega sobie możliwość zarządzania dostępnością, rodzajem oraz formą usług bezpłatnych, a także czasem i sposobem udzielania do nich dostępu.

§8.

1. SZTUKA SPRZEDAŻY zastrzega sobie pełne prawo do zmiany cen za poszczególne usługi, a także ich zakresu oraz wprowadzania okresowych promocji

2. SZTUKA SPRZEDAŻY zastrzega sobie również możliwość wprowadzenia nowych usług oraz modyfikowania lub usunięcia dotychczasowych usług w dowolnym momencie (za wyjątkiem sytuacji, gdy z usuwanej usługi korzysta Użytkownik – wtedy jej usuniecie nastąpi dopiero po zakończeniu korzystania z niej przez ostatniego użytkownika)

 

Rozdział 3.

E-szkolenia

 

§9.

W celu prawidłowego działania usług świadczonych poprzez witrynę www.sztuka-sprzedazy.pl, w tym w szczególności Platformy, wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej akceptującej pliki cookie serwera witryny www.sztuka-sprzedazy.pl.

 

§10.

1. W celu otrzymania dostępu do e-szkolenia należy wybrać interesujące szkolenie i wypełnić formularz rejestracyjny do zamówienia, uzupełniając wymagane pola, tj. oznaczone symbolem „*”.

2. Niezbędnym jest, aby w formularzu uzupełnić m.in. pole dotyczące ilości uczestników przewidzianych do danego szkolenia.

3. W polu Identyfikator formularza "Twoje zamówienie" należy wpisać ciąg znaków (np. nazwa firmy), na podstawie których zostaną wygenerowane loginy i hasła dostępu do wybranych szkoleń.

4. Następnie należy dokonać płatności na dane SZTUKA SPRZEDAŻY, przesłane na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Użytkownika lub za pośrednictwem systemu płatności internetowej PayU S.A.

5. Po zaakceptowaniu płatności przez SZTUKA SPRZEDAŻY Użytkownik Klient otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie oraz dane dostępowe do wybranych szkoleń dla Użytkowników Kursantów.

6. Przed przystąpieniem do odbywanego szkolenia Użytkownik Kursant będzie poproszony o podanie danych niezbędnych do odbycia szkolenia, tj m.in.: Imię i Nazwisko oraz adres e-mail.

7. Dostęp do e-szkoleń jest ograniczony czasowo i wynosi 90 dni.

8. Szkolenia składają się z podzielonych tematycznie lekcji, które mogą zawierać pytania kontrolne, ułatwiające podsumowanie zdobytej wiedzy.

9. Szkolenie kończy się egzaminem końcowym w postaci testu składającego się z pytań z jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

10. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na poziomie 70 % gwarantuje uzyskanie przez Użytkownika Kursanta zaliczenia egzaminu końcowego i otrzymania zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu e-szkolenia.

11. Niezaliczenie szkolenia lub/oraz nieukończenie szkolenia na czas skutkuje nieotrzymaniem zaświadczenia (certyfikatu) o odbyciu szkolenia.

12. Użytkownikowi Klientowi z powodu niezaliczenia kursu przez Użytkownika Kursanta nie przysługują roszczenia finansowe ani zwrot opłaty wniesionej za kurs płatny. Na życzenie Użytkownika SZTUKA SPRZEDAŻY może jeszcze 2 razy udostępnić egzamin końcowy, w celu ponownej próby zaliczenia go przez Kursanta.

13. Zaświadczenie w wersji papierowej wysyłane jest przesyłką listowną na adres wskazany przez Zleceniodawcę.

 

Rozdział 4.

Realizacja płatności

 

§11.

1. Możliwe są następujące formy płatności za e-szkolenia:

a) Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Wszystkie niezbędne dane potrzebne do przeprowadzenia transakcji zostaną przesłane na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.

b) Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A

c) Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może potrwać do 24 godzin).

2. Dostęp do e-szkoleń Użytkownik Klient otrzyma wyłącznie po uprzednim opłaceniu należności.

3. SZTUKA SPRZEDAŻY po zaksięgowaniu wpłaty prześle na wskazany w formularzu adres e-mail dane dostępowe do wybranych szkoleń dla Użytkowników Kursantów.

4. SZTUKA SPRZEDAŻY wystawia dokumenty sprzedaży – fakturę VAT.

5. Dokument sprzedaży zostanie wystawiony na dane podane w formularzu rejestracyjnym i wysłany mailem na adres wskazany przez Zleceniodawcę w formularzu rejestracyjnym.

6. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem PayU za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są spółce PayU S.A. jako administratorowi danych. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

 

Rozdział 5.

Prawa autorskie

 

§12.

1. Treści prezentowane za pośrednictwem witryny www.sztuka-sprzedazy.pl, w tym treści zawarte w e-szkoleniach, artykuły, utwory, materiały i inne są własnością SZTUKA SPRZEDAŻY

2. SZTUKA SPRZEDAŻY zabrania wszystkim Użytkownikom oraz innym osobom mającym bezpośredni lub pośredni kontakt z witryną www.sztuka-sprzedazy.pl dalszego płatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania i powielania, odstępowania, a także zachęcania oraz zezwalania innym osobom do tych czynności, w żadnej formie (w tym za pomocą maszyn i urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających oraz innych dróg przekazu) treści prezentowanych za pośrednictwem witryny www.sztuka-sprzedazy.pl, w tym treści zawartych w e-szkoleniach, artykułów, utworów, materiałów i innych.

3. Użytkownik korzystając z płatnych i/lub bezpłatnych usług świadczonych poprzez witrynę www.sztuka-sprzedazy.pl w żaden sposób, ani w żadnej części nie staje się ich właścicielem ani autorem w myśli odpowiedniego prawa majątkowego i autorskiego,

4. Korzystanie z witryny w sposób niezgodny z zapisami w §12 punkty 1-3 stanowi czyn zabroniony przepisami prawa oraz zagrożony jest odpowiedzialnością karną, w tym karą pozbawienia wolności.

5. Użytkownik podejmując działania nie zakazane w niniejszym regulaminie a zakwalifikowane przez SZTUKA SPRZEDAŻY do mogących wyrządzić potencjalną szkodę na rzecz mienia SZTUKA SPRZEDAŻY, jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania prowadzonych działań. W przypadku wyrządzenia szkód zobowiązany jest do ich usunięcia w trybie natychmiastowym pod rygorem wyciągnięcia konsekwencji na drodze prawnej.

 

Rozdział 6.

Reklamacje i gwarancja satysfakcji

 

§13.

1. Reklamacje dotyczące niepoprawnego działania jakiejkolwiek części witryny .

2. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać miedzy innymi opis „Reklamacja” w tytule wiadomości,  oraz Imię i Nazwisko Użytkownika zgłaszającego oraz adres e-mail i treść opisującą rodzaj zdarzenia będącego podstawą zgłaszanej reklamacji

3. W terminie 10 dni roboczych, od daty otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji, na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail zostanie wysłana odpowiedź odnosząca się do treści otrzymanej reklamacji.

4. Szkolenia objęte są 21-dniową gwarancją 100 % satysfakcji albo zwrot pieniędzy niezależną od gwarancji zagwarantowanych w prawie. Czas gwarancji liczy się od dnia opłacenia zamówienia. SZTUKA SPRZEDAŻY będzie uznawać wyłącznie prośby o zwrot pieniędzy skierowane bezpośrednio do SZTUKI SPRZEDAŻY za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na biuro@sztuka-sprzedazy.pl o ile SZTUKA SPRZEDAŻY potwierdzi jej otrzymanie. Wiadomości e-mail, które nie zostały potwierdzone w ciągu 3 dni uważa się za niedostarczone. Zwrot zostanie wykonany w ciągu 14 dni pod warunkiem otrzymania przez SZTUKĘ SPRZEDAŻY danych do przelewu w banku polskim lub za pośrednictwem systemu płatności on-line użytego do opłacenia zamówienia, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

SZTUKA SPRZEDAŻY zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, że dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu dostępów do e-szkoleń i ich zwracanie itp.).

 

5. Niezależnie od powyższego punktu zgodnie z prawem, po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownikowi Klientowi przysługuje 14 dni na rezygnację z usługi (kursu) i otrzymanie w ciągu 14 dni zwrotu pieniędzy. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika.

 

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

 

§14.

SZTUKA SPRZEDAŻY zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi świadczonych usług w trybie natychmiastowym w momencie, gdy zostaną przez Użytkownika naruszone postanowienia niniejszego regulaminu oraz w przypadku, gdy udostępnione przez SZTUKA SPRZEDAŻY dane dostępowe, w tym login i hasło, zostaną przekazane osobom trzecim, ze skutkiem zachowania przez SZTUKA SPRZEDAŻY prawa do wynagrodzenia za udostępnione usługi oraz uzyskania praw do roszczenia od Użytkownika przez SZTUKA SPRZEDAŻY naprawy wyrządzonych szkód

 

§15.

1. SZTUKA SPRZEDAŻY oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby witryna funkcjonowała w sposób poprawny

2. SZTUKA SPRZEDAŻY zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej przerwy technicznej, na czas nieokreślony, związanej z działaniem witryny www.sztuka-sprzedazy.pl w celu okresowego serwisu witryny, w tym modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów informatycznych.

3. SZTUKA SPRZEDAŻY nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód majątkowych bądź niemajątkowych, spowodowanych korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania przez niego z Usług, niezależnych od SZTUKA SPRZEDAŻY.

4. SZTUKA SPRZEDAŻY zastrzega sobie możliwość umieszczania na łamach witryny www.sztuka-sprzedazy.pl reklam internetowych. Jednocześnie SZTUKA SPRZEDAŻY informuje, że treści zawarte w wyświetlanych reklamach nie są zależne od SZTUKA SPRZEDAŻY i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

5. SZTUKA SPRZEDAŻY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rezultaty stosowania się do informacji zamieszczonych w witrynie.

 

§16.

1. SZTUKA SPRZEDAŻY zastrzega sobie możliwość zmiany w brzmieniu niniejszego regulaminu nie podając przyczyn.

2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni przez SZTUKA SPRZEDAŻY o zakresie zmian w treści niniejszego regulaminu, otrzymując wiadomość elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

3. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z treścią zmian do regulaminu.

4. Brak reakcji ze strony Użytkownika w zakresie wprowadzonych zmian w regulaminie w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania rzeczonej informacji traktowany będzie przez SZTUKA SPRZEDAŻY jako akceptację wprowadzonych zmian.

5. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, wchodzą one w życie w dniu opublikowania go na łamach witryny www.sztuka-sprzedazy.pl.

 

§17.

1. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz inne ustawy, w tym ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Spory mogące wyniknąć, w związku z korzystaniem ze świadczonych usług przez Użytkowników witryny www.sztuka-sprzedazy.pl oraz z treści niniejszego regulaminu, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby SZTUKA SPRZEDAŻY.

 

§18.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie  w dniu opublikowania w witrynie www.sztuka-sprzedazy.pl

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito e-learning